вкл. 20 липня 2010.

Основна проблематика наукового форуму:

історія вивчення глиняної іграшки // дрібна пластика в археологічних культурах // історія іграшки // форми й декор глиняної іграшки (давньої й сучасної) // майстри глиняної іграшки // місцеві, регіональні та загальнонаціональні особливості виготовлення глиняної іграшки // осередки виготовлення глиняної іграшки // кітч у глиняній іграшці // особливості збуту й організації виставок-продажів глиняної іграшки  (ярмарки, свята народної творчості, мистецькі крамниці, спеціалізовані галереї й салони кераміки) // глиняна іграшка в музейних колекціях // глиняна іграшка в  приватних збірках // роль глиняної іграшки у виховному процесі // ігри з використанням глиняних виробів.

До участі в Конференції запрошуються:
українські й чужоземні керамологи, історики, археологи, мистецтвознавці, етнологи, краєзнавці, музеологи, мистці, урядовці, відповідальні працівники зацікавлених міністерств і відомств, наукові установи, мистецькі навчальні заклади, творчі спілки, підприємства художніх промислів, художні галереї.
У рамках Міжнародної науково-практичної керамологічної конференції «Глиняна іграшка: історія, традиції, перспективи»

 

  • відбудуться:

•    виставка літератури з проблематики глиняної іграшки;
•    виставка рейтингових публікацій українських керамологів 2007 року;
•    презентація Національного наукового щорічника «Бібліографія українського гончарства. 2007»;
•    офіційна церемонія оголошення результатів і нагородження переможців ІV Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства,  кераміки в Україні «КеГоКе-2010» (за публікаціями 2007 року);
•    офіційна церемонія оголошення результатів і нагородження переможців ІІ Національної  виставки-конкурсу художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!»;
•    офіційна церемонія оголошення результатів і нагородження переможців Національного фотоконкурсу «Гончарні ВІЗІЇ країни»;
•    майстер-класи майстрів глиняної іграшки, учителів та учнів Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному»;
•    конкурс із виготовлення іграшки-свистунця;
•    виставка-продаж глиняної іграшки;
•    виставка-продаж керамологічної літератури;
•    екскурсії до Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Меморіального музею-садиби гончарки Олександри Селюченко, Меморіального музею-садиби гончарської родини Пошивайлів, Меморіального музею-садиби філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа;

  • експонуватимуться виставки:

•    Національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!»;
•    «Шлях ПОСВЯЧЕНОГО» (до 100-річчя від дня народження лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, славетного гончаря Івана Білика);
•    «МАЕСТРО гончарного бароко» (до 85-річчя від дня народження лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, славетного гончаря Василя Омеляненка);
•    «ПОРІДНЕНІ з глиною» (до 100-річчя від дня народження подружжя одного з найдревніших гончарних родів України – Гаврила та Явдохи Пошивайлів – та 80-річчя від дня народження їхнього сина, лауреата Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького, славетного гончаря Миколи Пошивайла);
•    «Українська глиняна іграшка ХХ – початку ХХІ століття з колекції Національного музею-заповідника українського гончарства».


Матеріали Конференції побачать світ в окремому випуску Національного наукового щорічника «Українська керамологія», внесеного Постановою Президії Вищої атестаційної комісії України від 14.11.2001 року №2-05/9 до «Переліку наукових фахових видань України», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів «доктор і кандидат наук» зі спеціальностей «історичні науки» та «мистецтвознавство».
За Вашої люб’язної згоди взяти участь у Конференції, просимо до 1 вересня 2010 року на адресу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України  (вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна; тел. (05353) 42175, 42416, 42415; факс: (05353) 42175; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) надіслати тему доповіді, перелік проблемних питань, які пропонуєте для обговорення під час дискусій, круглих столів, та інформацію про себе: прізвище, ім’я, дата народження, місце народження, національність, освіта (назва навчального закладу і рік закінчення), науковий ступінь, учене звання, почесне звання, державні нагороди; головні напрямки наукових досліджень, основні наукові праці (повний бібліографічний опис); тема, над якою працюєте нині; місце роботи, посада; службова та домашня адреси, телефони, факси, електронна пошта; особистий підпис, дата.
Прохання також надіслати 2 кольорові фотографії (3х4 см) для  опублікування матеріалу та виготовлення посвідки учасника Конференції.
Робочі мови Конференції – українська (для українських учасників), російська й англійська (для чужоземних учасників).
Текст доповіді просимо надати організаторам Конференції під час реєстрації 19.10.2010. Вимоги щодо його оформлення додаються.
Початок пленарного засідання: 19 жовтня 2010 року, о 1000 год.
За довідками звертатися до куратора Конференції – Валентини Троцької
(тел. (05353) 42175, 42416, 42415).

 

ОРГАНІЗАТОРИ ЗАПРОШУЮТЬ

УКРАЇНСЬКИХ І ЧУЖОЗЕМНИХ УЧЕНИХ

ДО УЧАСТІ В

НАУКОВОМУ ФОРУМІ!

{jcomments on}


 

Вимоги до оформлення статей:

 

1) Ма­теріали ук­раїнською мо­вою про­си­мо дру­ку­ва­ти на дру­кар­ській ма­шинці (прин­тері), з од­но­го бо­ку па­пе­ру фор­ма­ту А4 (210х297 мм). Усі сторінки ру­ко­пи­су по­винні ма­ти суцільну ну­ме­рацію. Ру­ко­писні встав­ки та вклей­ки не доз­во­ля­ють­ся. Ма­теріали в еле­к­трон­но­му ви­гляді по­да­ва­ти на дис­ке­тах 3.5’’, CD, DVD, МО (*.doc, *.docx, *.pmd, *.qxd, *.indd), або електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. При цьому обов’язково слід надіслати підписаний автором текст статті на папері. До згадуваних у тексті статті прізвищ слід пода­вати не ініціали, а повні імена.

2) По­си­лан­ня на дже­ре­ла по­да­ють­ся на­прикінці ма­те­ріалу алфавіт­ним списком, за пра­­ви­ла­ми бібліо­г­рафічно­го опи­су на­уко­вих ви­дань з обов’яз­ко­вим за­зна­чен­ням: місця ви­дан­ня, ви­дав­ництва, ро­ку ви­дан­ня, то­му, кни­ги, но­ме­ра ви­дан­ня, сторінки ви­ко­ри­с­та­ної ци­та­ти. Ско­ро­чені (аб­ре­­віатурні) по­си­лан­ня на періодичні ви­дан­ня доз­во­ля­ють­ся ли­ше в то­му ви­пад­ку, як­що ма­теріал має спи­сок умов­них ско­ро­чень. Усі посилання слід подавати мовою оригіналу в алфавітному порядку та нумерувати. У тексті бібліо­­гра­фічні посилання позначаються цифрами у квадрат­них дужках, наприклад: [1, с.5].

У ал­фавітному спи­ску літе­­ра­­ту­ри спер­шу за­зна­ча­ють­ся ви­дан­ня ки­ри­ли­цею, далі — ла­ти­ни­цею. Для періодичних видань регіонального значення, а також надрукованих поза Україною, необхідно зазначити місце видання.

Усі зна­ки, які не мо­жуть бу­ти над­ру­ко­вані на ма­шинці (прин­тері), не­обхідно впи­са­ти в текст від ру­ки, чор­ним чор­ни­лом (па­с­тою, туш­шю), чітко і за єди­ною си­с­те­мою на­пи­сан­ня.

Як­що знак (сим­вол) мо­же бу­ти сплу­та­ний з інши­ми, близь­ки­ми за на­пи­сан­ням, слід по­яс­ни­ти на ліво­му полі, що це за знак (сим­вол). Грецькі літе­ри слід підкрес­ли­ти чер­во­ним олівцем.

Слово «Література» або «Примітки» не пишеться, а одразу після викладу матеріалів статті подається список джерел.

3) Тек­с­то­вий оригінал має бу­ти підпи­са­ний ав­то­ром на ос­танній сторінці із за­зна­чен­ням та­ких відо­мо­стей про се­бе:

— прізви­ще та ім’я;

— день, місяць, рік і місце на­ро­д­жен­ня;

— місце про­жи­ван­ня;

— освіта (на­вчаль­ний за­клад і рік закінчен­ня), місце ро­бо­ти, по­са­да;

— на­уко­вий ступінь, вче­не зван­ня;

— по­чесні зван­ня, дер­жавні на­го­ро­ди;

— го­ловні на­прям­ки на­уко­вих досліджень;

— ос­новні на­укові праці (по­вний бібліог­рафічний опис);

— те­ма, над якою пра­цюєте нині;

— до­маш­ня і служ­бо­ва по­штові ад­ре­си, те­ле­фо­ни, факси, e-mail;

— да­та підпи­су ма­теріалу;

— фо­то ав­то­ра ма­теріалу.

4) Як оригіна­ли ілю­с­т­рацій ав­тор мо­же по­да­ти :

— графічні та напівто­нові ма­люн­ки і фо­то­графічні знімки;

— діапо­зи­ти­ви (слай­ди) та не­га­ти­ви;

— еле­к­тронні фай­ли (*.tif, *.jpg).

В усіх ви­пад­ках за­по­зи­чен­ня ілю­с­т­рації з іншо­го ви­дан­ня обо­в’яз­ко­ве бібліо­г­рафічно по­вне за­зна­чен­ня дже­ре­ла.

Оригіна­ли фо­тоілю­с­т­рацій слід по­да­ва­ти розміром не мен­ше ба­жа­но­го відбит­ка в жур­налі.

Ілю­с­т­рації слід ну­ме­ру­ва­ти згідно з по­ряд­ком по­си­лань на них у тексті ма­теріалу. Для всіх видів ілю­с­т­рацій по­дається за­галь­на ну­ме­рація. У ру­ко­пи­су на ліво­му полі, в пря­мо­кут­ни­ку по­винні бу­ти за­зна­­чені но­ме­ри ілю­с­т­рацій і таб­лиць на­впро­ти то­го місця в тексті, де ба­жа­но їх над­ру­ку­ва­ти. Підпи­си до ілю­с­т­рацій до­да­ють­ся на ок­ре­мо­му листі.

До кож­ної ілю­с­т­рації інфор­мація-ле­ген­да до­дається в такій послідо­в­ності: Ав­тор. На­зва. Ма­теріал. техніка. Розміри. Місце ви­го­тов­лен­ня (по­бу­­ту­­вання). Да­ту­ван­ня. Місцез­на­хо­д­жен­ня. Шифр зберіган­ня. Ав­тор ілю­с­т­рації чи фо­то. Публікується впер­ше чи по­втор­но. Для археоло­гічної кераміки слід зазначити назву поселення, де знайдено виріб, час її виготовлення, належність до певної археоло­гічної культури, місце зберігання. Для ілю­стра­цій слід вживати слово «малюнок», а не «рисунок».

Ксерокопії репродукцій чи фотографій не при­йма­ються.

5) До кож­но­го ма­теріалу обов’язково слід до­да­ти ре­зюме і ключові слова українською та англійською мо­вами, тексти яких мають бути ідентичними. Не приймаються переклади англійською мовою, зроблені виключно за допомогою комп’ютерних технологій.

6) Ав­то­ри публікацій відповіда­ють за по­вно­ту висвітлен­ня пи­тан­ня, си­с­темність ви­кла­ду, до­стовірність на­ве­де­них фактів та їх ав­тен­тичність, пра­виль­не ци­ту­ван­ня, по­си­лан­ня на дже­ре­ла, на­пи­сан­ня влас­них імен, ге­о­графічних назв і т.п.

7) Редакція застерігає за собою право скорочувати мате­ріали та правити мову. Надіслані матеріали не повертаються.

Замовити екскурсію