Версія сайту для планшетів в процесі розробки. Ви можете переглянути наш сайт на телефоні або комп’ютері

Міжнародний науковий керамологічний симпозіум

05-07 травня 2021 року

«Горно в гончарній культурі народів світу»

Міжнародний науковий керамологічний симпозіум
 • Мета

  Мета: дослідження місця й ролі випалювальних споруд у гончарній культурі народів світу

  Основна проблематика наукового форуму: історіографія, джерельна база досліджень // історія вивчення гончарних теплотехнічних споруд в Україні та у світі // випалювальні споруди в археологічних культурах // етнографічні гончарні горни // допоміжні гончарні теплотехнічні споруди // регіональні особливості // проблеми атрибуції // археологічні та етнографічні випалювальні споруди в експозиціях музеїв // лексика горна (наукова термінологія, діалектні назви) // будова горнів // матеріали для будівництва // будівництво горнів // еволюція технології, способів випалювання глиняних виробів у різні історичні періоди // проблеми консервації, реставрації та музеєфікації гончарних горнів // горно у фольклорі народів світу // горно і випалювання в художній літературі // звичаї та обряди випалювання глиняних виробів // горни у візуальних джерелах (фото, відео, малюнок, живопис) // завдання й перспективи керамологічних студій випалювальних споруд // внесок археологів, істориків, етнологів, мистецтвознавців, мовознавців та інших вітчизняних і чужоземних учених у вивчення й збереження гончарних випалювальних споруд

  До участі в Симпозіумі запрошуються: керамологи, історики, археологи, мистецтвознавці, етнологи, краєзнавці, музеологи, реставратори

  Заявки на участь приймаються до 01 квітня 2021 року за адресою:

  Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,
  Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,
  вул. Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна;
  тел. +38 (05353) 42175, 42416; +38 (067) 5574757; +38 (050) 9046213;
  е-mail: ceramology@ukr.netopishne-museum@ukr.net

  Тема доповіді включається до програми Симпозіуму лише за умови отримання Оргкомітетом тексту доповіді в електронному вигляді не пізніше 01 квітня 2021 року

  Робочі мови Симпозіуму: українська, англійська

  За матеріалами Симпозіуму буде опубліковано окремий том Національного наукового щорічника «Українська керамологія»

 • Вимоги

  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК ТА ДОПОВІДЕЙ

  1) Заявку в електронному вигляді просимо надсилати на е-mail: ceramology@ukr.net; opishne-museum@ukr.net

  Завантажити шаблон заявки

  2) Тема доповіді включається до програми Симпозіуму лише за умови отримання Оргкомітетом тексту доповіді в електронному вигляді за зазначеними вище адресами не пізніше 01 квітня 2021 року.

  3) Під час реєстрації необхідно надати підписаний автором паперовий текст доповіді. На початку тексту слід зазначити прізвище та ім’я, науковий ступінь, учене звання, почесне звання, посаду й місце роботи автора.

  4) Доповідь українською мовою необхідно друкувати на принтері, з одного боку паперу формату А-4. Усі сторінки рукопису повинні мати суцільну нумерацію. Рукописні вставки та вклейки не дозволяються. Текст подається у редакторі Microsoft Word. Шрифт основного тексту – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Загальний обсяг доповіді не повинен перевищувати 20 сторінок (без ілюстрацій).

  5) Посилання на джерела подаються наприкінці доповіді алфавітним списком, за правилами бібліографічного опису наукових видань (відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) з обов’язковим зазначенням: місця видання, видавництва, року видання, тому, книги, номера видання, сторінки використаної цитати. Скорочені (абревіатурні) посилання на періодичні видання не дозволяються. Усі посилання необхідно подавати мовою оригіналу в алфавітному порядку та нумерувати. У тексті бібліографічні посилання позначаються цифрами у квадратних дужках, наприклад: [1, с. 5].

  6) Ілюстрації необхідно нумерувати згідно з порядком посилань на них у тексті доповіді. Для всіх видів ілюстрацій подається загальна нумерація. До кожної ілюстрації інформація-легенда додається в такій послідовності: Автор. Назва. Матеріал. Техніка. Розміри. Місце виготовлення (побутування). Датування. Місцезнаходження. Шифр зберігання. Автор ілюстрації чи фото. Публікується вперше чи повторно. Для археологічної кераміки слід зазначити назву поселення, де знайдено виріб, час її виготовлення, належність до певної археологічної культури, місце зберігання. Для ілюстрацій слід вживати слово «малюнок», а не «рисунок». Ксерокопії репродукцій чи фотографій не приймаються. Електронні файли ілюстрацій подавати окремо від основного тексту доповіді у форматі jpg (tif) без стискання, 300 dpi (того ж розміру, що й бажана репродукція).

  7) До кожного матеріалу необхідно додати УДК, резюме й ключові слова українською та англійською мовами, тексти яких мають бути ідентичними. Не приймаються переклади англійською мовою, зроблені винятково за допомогою комп’ютерних технологій.

  8) До згадуваних у тексті доповіді прізвищ слід подавати не ініціали, а повні імена.

  9) Автори відповідають за повноту висвітлення питання, системність викладу, достовірність наведених фактів та їх автентичність, правильне цитування, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв і т. п.

  10) Оргкомітет зберігає за собою право скорочувати доповіді та правити мову з урахуванням сучасної керамологічної термінології. Подані матеріали не повертаються.

  11) Участь у Симпозіумі безкоштовна.

  12) За матеріалами Симпозіуму буде опубліковано окремий том Національного наукового щорічника «Українська керамологія».

 • Організатори
  • Національна академія наук України
  • Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України
  • Інститут археології НАН України
  • Міністерство культури та інформаційної політики України
  • Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному
  • Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»
  • Вишгородський державний історико-культурний заповідник
  • Міністерство освіти і науки України
  • Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Всеукраїнська громадська організація “Спілка археологів України”
  • Громадська організація «Конгрес українських керамологів»
 • Куратори

  АНАТОЛІЙ ГЕЙКО,

  завідувач Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник науково-дослідного Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидат історичних наук;
  +38 (099) 4515760;
  e-mail: filoarh@ukr.net; ceramology@ukr.net, opishne-museum@ukr.net

  ВАЛЕНТИНА ТРОЦЬКА,

  старший науковий співробітник науково-дослідного Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному;
  +38 (066) 6123871;
  e-mail: val_trocka@ukr.net; opishnemuseum@ukr.net

Мета: дослідження місця й ролі випалювальних споруд у гончарній культурі народів світу

Основна проблематика наукового форуму: історіографія, джерельна база досліджень // історія вивчення гончарних теплотехнічних споруд в Україні та у світі // випалювальні споруди в археологічних культурах // етнографічні гончарні горни // допоміжні гончарні теплотехнічні споруди // регіональні особливості // проблеми атрибуції // археологічні та етнографічні випалювальні споруди в експозиціях музеїв // лексика горна (наукова термінологія, діалектні назви) // будова горнів // матеріали для будівництва // будівництво горнів // еволюція технології, способів випалювання глиняних виробів у різні історичні періоди // проблеми консервації, реставрації та музеєфікації гончарних горнів // горно у фольклорі народів світу // горно і випалювання в художній літературі // звичаї та обряди випалювання глиняних виробів // горни у візуальних джерелах (фото, відео, малюнок, живопис) // завдання й перспективи керамологічних студій випалювальних споруд // внесок археологів, істориків, етнологів, мистецтвознавців, мовознавців та інших вітчизняних і чужоземних учених у вивчення й збереження гончарних випалювальних споруд

До участі в Симпозіумі запрошуються: керамологи, історики, археологи, мистецтвознавці, етнологи, краєзнавці, музеологи, реставратори

Заявки на участь приймаються до 01 квітня 2021 року за адресою:

Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,
вул. Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна;
тел. +38 (05353) 42175, 42416; +38 (067) 5574757; +38 (050) 9046213;
е-mail: ceramology@ukr.netopishne-museum@ukr.net

Тема доповіді включається до програми Симпозіуму лише за умови отримання Оргкомітетом тексту доповіді в електронному вигляді не пізніше 01 квітня 2021 року

Робочі мови Симпозіуму: українська, англійська

За матеріалами Симпозіуму буде опубліковано окремий том Національного наукового щорічника «Українська керамологія»

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК ТА ДОПОВІДЕЙ

1) Заявку в електронному вигляді просимо надсилати на е-mail: ceramology@ukr.net; opishne-museum@ukr.net

Завантажити шаблон заявки

2) Тема доповіді включається до програми Симпозіуму лише за умови отримання Оргкомітетом тексту доповіді в електронному вигляді за зазначеними вище адресами не пізніше 01 квітня 2021 року.

3) Під час реєстрації необхідно надати підписаний автором паперовий текст доповіді. На початку тексту слід зазначити прізвище та ім’я, науковий ступінь, учене звання, почесне звання, посаду й місце роботи автора.

4) Доповідь українською мовою необхідно друкувати на принтері, з одного боку паперу формату А-4. Усі сторінки рукопису повинні мати суцільну нумерацію. Рукописні вставки та вклейки не дозволяються. Текст подається у редакторі Microsoft Word. Шрифт основного тексту – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Загальний обсяг доповіді не повинен перевищувати 20 сторінок (без ілюстрацій).

5) Посилання на джерела подаються наприкінці доповіді алфавітним списком, за правилами бібліографічного опису наукових видань (відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) з обов’язковим зазначенням: місця видання, видавництва, року видання, тому, книги, номера видання, сторінки використаної цитати. Скорочені (абревіатурні) посилання на періодичні видання не дозволяються. Усі посилання необхідно подавати мовою оригіналу в алфавітному порядку та нумерувати. У тексті бібліографічні посилання позначаються цифрами у квадратних дужках, наприклад: [1, с. 5].

6) Ілюстрації необхідно нумерувати згідно з порядком посилань на них у тексті доповіді. Для всіх видів ілюстрацій подається загальна нумерація. До кожної ілюстрації інформація-легенда додається в такій послідовності: Автор. Назва. Матеріал. Техніка. Розміри. Місце виготовлення (побутування). Датування. Місцезнаходження. Шифр зберігання. Автор ілюстрації чи фото. Публікується вперше чи повторно. Для археологічної кераміки слід зазначити назву поселення, де знайдено виріб, час її виготовлення, належність до певної археологічної культури, місце зберігання. Для ілюстрацій слід вживати слово «малюнок», а не «рисунок». Ксерокопії репродукцій чи фотографій не приймаються. Електронні файли ілюстрацій подавати окремо від основного тексту доповіді у форматі jpg (tif) без стискання, 300 dpi (того ж розміру, що й бажана репродукція).

7) До кожного матеріалу необхідно додати УДК, резюме й ключові слова українською та англійською мовами, тексти яких мають бути ідентичними. Не приймаються переклади англійською мовою, зроблені винятково за допомогою комп’ютерних технологій.

8) До згадуваних у тексті доповіді прізвищ слід подавати не ініціали, а повні імена.

9) Автори відповідають за повноту висвітлення питання, системність викладу, достовірність наведених фактів та їх автентичність, правильне цитування, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв і т. п.

10) Оргкомітет зберігає за собою право скорочувати доповіді та правити мову з урахуванням сучасної керамологічної термінології. Подані матеріали не повертаються.

11) Участь у Симпозіумі безкоштовна.

12) За матеріалами Симпозіуму буде опубліковано окремий том Національного наукового щорічника «Українська керамологія».

 • Національна академія наук України
 • Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України
 • Інститут археології НАН України
 • Міністерство культури та інформаційної політики України
 • Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному
 • Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»
 • Вишгородський державний історико-культурний заповідник
 • Міністерство освіти і науки України
 • Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
 • Всеукраїнська громадська організація “Спілка археологів України”
 • Громадська організація «Конгрес українських керамологів»

АНАТОЛІЙ ГЕЙКО,

завідувач Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник науково-дослідного Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидат історичних наук;
+38 (099) 4515760;
e-mail: filoarh@ukr.net; ceramology@ukr.net, opishne-museum@ukr.net

ВАЛЕНТИНА ТРОЦЬКА,

старший науковий співробітник науково-дослідного Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному;
+38 (066) 6123871;
e-mail: val_trocka@ukr.net; opishnemuseum@ukr.net

Подати
заявку
Конференції